Modalități de autoevaluare a respectării Regulilor de Bună Practică Farmaceutică în farmacia comunitară. Aspecte practice.

Data: 03/11/2017
amfiteatru

Farm .Rodica Aluaș
Formator / Evaluator RBPF
Auditor în domeniul calității –ISOQAR CEE RO


Regulile de bună practică farmaceutică conţin recomandări aplicabile în unităţile farmaceutice, destinate a garanta că serviciile furnizate de personalul farmaceutic sunt corespunzătoare, eficiente şi orientate către pacienţi, fiind reglementate legal prin Ordinul nr. 75 din 03/02/2010, pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 91 din 10/02/2010.

Respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică reprezintă, conform OMS nr.75/2010, un mijloc de a îndeplini obligaţia profesională şi morală a farmaciștilor practicieni de a se asigura că serviciile pe care le furnizează fiecărui pacient sunt de calitate adecvată.

Altfel spus, RBPF reprezintă Standardul de calitate al serviciilor furnizate de personalul farmaceutic. La fel ca în cazul oricărui standard de calitate aplicabil, implementarea, mentinerea și îmbunătățirea continuă a condițiilor calității sunt condiții obligatorii pentru menținerea certificării unui sistem de management al calității.

În cazul farmaciilor în care lucrează un grup de farmacişti, farmacistul-şef trebuie să îşi asume sarcinile privind definirea, evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciului farmaceutic.

În domeniul managementului calităţii, verificarea acestor condiții se face prin audit, acest termen fiind utilizat în sensul de examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor sau a sistemului calităţii în ansamblu. Certificarea sistemelor de calitate din organizaţii a determinat sistematizarea auditului pe două forme de aplicare: auditul intern, cerut de standard, şi auditul de terţă parte, ca instrument de evaluare a conformităţii organizaţiei cu cerinţele standardului.

Standardul ISO 9000/2008 defineşte auditul calităţii ca reprezentând „un proces sistematic, independent și documentat cu scopul de a obține dovezi de audit și de a le evalua în mod obiectiv pentru a stabili în ce măsură sunt îndeplinite criteriile de audit”.

Pentru a monitoriza permanent respectarea Regulilor de Bună Practică Farmaceutică, în farmaciile comunitare se pot efectua autoevaluări periodice, ce pot fi asimilate ca metodologie și desfășurare auditurilor interne sau autoinspecțiilor.

Acest aspect este specificat și în OMS 75/2010, art. 4.3.4: Autoevaluarea activităţilor profesionale şi asigurarea calităţii acestora, care prevede că la nivelul farmaciei se vor stabili norme de calitate care nu numai să permită o autoevaluare a calităţii activităţii profesionale, dar să constituie şi o bază pentru o evaluare (audit) externă. În mod regulat, farmacistul trebuie să evalueze eficacitatea şi eficienţa sistemului calităţii şi să ia măsuri de îmbunătăţire, dacă este necesar.

În cele ce urmează voi încerca să fac o adaptare a listelor de verificare din cadrul unui audit intern al managementului calității pentru a putea fi folosite în cadrul unui proces de autoevaluare a respectării RBPF în farmaciile comunitare.

La elaborarea criteriilor de autoevaluare, respectiv întocmirea listelor de verificare sau chestionare de verificare, se are în vedere care sunt bazele de referință a autoeveluarii, se stabilesc obiective ce se urmăresc și dovezile ce ar trebui identificate. Dovezile sunt definite ca înregistrări, declaraţii ale faptelor sau alte informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de autoverificare şi verificabile, date care susțin că ceva există sau este adevarat. Cele mai importante sunt înregistrările, adica acele documente prin care se declară rezultatele obținute sau se furnizează dovezi ale activităților realizate. Înregistrarile pot fi utilizate pentru a documenta trasabilitatea, pentru a furniza dovada verificării, a acțiunii corective sau preventive.

Ca modalități de autoevaluare se pot folosi mai multe tehnici cum ar fi interviul, analiza înregistrărilor, analiza documentelor și procedurilor, observarea activităţilor în curs de desfăşurare şi a condiţiilor din zonele vizitate. Înainte de a utiliza orice astfel de informaţie ca o dovadă obiectivă, trebuie să vă asigurați de următoarele:

 • Existenţă - dovada trebuie să existe;
 • Precizie - informaţia să fie corectă, până la amănunt;
 • Relevanţă - informaţia trebuie să fie relevantă pentru neconfomitatea găsită;
 • Semnificaţie - dovada să fie evaluată prin semnificaţia faţă de neconfomitatea pe care o indică


Autoevaluarea se poate face pentru toate aspectele RBPF sau partial, pe domenii de aplicare a Regulilor de bună practică farmaceutică ori capitole ale grilei de evaluare RBPF. Câteva exemple se regăsesc mai jos, fără a fi limitative :
 • Semnalizarea exterioară și afișajul
 • Documentația farmaciei /dosarul standard
 • Evaluarea procedurilor și a înregistrărilor rezultate în urma aplicării lor
 • Cunoașterea și aplicarea principiilor RBPF în farmacie
 • Cunoașterea și respectarea unei proceduri anume sau a unui set de proceduri
Pentru a fi eficientă și eficace, autoevaluarea trebuie finalizată cu concluzii și recomandări.


Aplicatie practică:


A: Autoevaluarea semnalizării exterioare și a afișajului


Bazele de referință a autoevaluarii:
 • Ordinul 75/2010 , pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică
 • Decizia nr. 1/2011, a Consiliului National CFR, privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică
 • Decizia nr. 7/2012, a Consiliului National CFR, pentru completarea Deciziei nr.1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică ( contine model Grila de evaluare)
 • Legea farmaciei nr. 266/2008, cu modificarile şi completările ulterioare
 • Ordinul MS nr. 962/2009, pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, cu modificările şi completările ulterioare


Lista de verificare1:
Nr. crt. Dovezi Conformitate
Da Nu
SEMNALIZAREA EXTERIOARĂ ( cf legii 266/2008)
 

 
1 Firma farmaciei include sintagma „farmacie” și denumirea farmaciei
 

 
2 Simbolul crucii cu laturi intersectate în unghi drept, laturi egale, verde pe fond alb
 

 
AFIȘAJ PE UȘA DE LA INTRARE
 

 
3 Orar de functionare , declarat la CJAS
 

 
4 Lista farmaciilor cu program prelungit sau /si permanent
 

 
5 Lista farmaciilor cu receptura ( doar pentru farmaciile fara receptura)
 

 
6 Datele de contact pentru CJAS ( telefon, adresa)
 

 
7 Afisaj : „interzis cu animale”; „unitate supravegheata video” –daca este cazul
 

 
AFIȘAJ ÎN INTERIOR
 

 
8 Autorizatia de functionare a farmaciei ( fata 1+verso daca sunt mentiuni)
 

 
9 CUI societate
 

 
10 Certificat constatator punct de lucru*
 

 
11 Cotele de adaos practicate*
 

 
12 Drepturile pacientilor*
 

 
13 Datele ce contact pentru : OPC ( protectia consumatorului), CJAS, numar unic de urgente (112)*
 

 
14 Acord de functionare de la primarie- daca exista*
 

 
15 LANGA CASA DE MARCAT „Aceasta unitate este dotata cu casa de marcat fiscala conform Legii 116/2004”si “Va rugam solicitati si pastrati bonul fiscal”*
 

 
16 Planul de evacuare in caz de incendiu*
 

 
ALTE ASPECTE DE VERIFICAT
 

 
17 Caiet de sugestii si reclamatii – snuruit, numerotat, in loc accesibil pacient
 

 
18 Viza ANMDM pe materialele promotionale expuse , data valabilității vizei
 

 
Neconformități (N), Oportunitati de imbunatatire(REC) observatii(OBS)
Tip Detalii/Descriere Corectia/ termen de remediere

 

 

 


B: Documentația farmaciei / dosar standard


Bazele de referință a autoevaluarii:
 • Ordinul 75/2010 , pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică
 • Decizia nr. 1/2011, a Consiliului National CFR, privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică
 • Decizia nr. 7/2012, a Consiliului National CFR, pentru completarea Deciziei nr.1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică ( contine model Grila de evaluare)
 • Legea farmaciei nr. 266/2008, cu modificarile şi completările ulterioare
 • Ordinul MS nr. 962/2009, pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, cu modificările şi completările ulterioare


Lista de verificare2:
Nr. crt. Dovezi Conformitate
Da Nu
 1. DOCUMENTAŢIA FARMACIEI

 

 
DOCUMENTAŢIA REFERITOARE LA LEGALITATEA FUNCŢIONĂRII:
 

 
1 Autorizatia de funcționare – copie
 

 
2 Decizia de evaluare CJAS- copie*
 

 
3 Certificat RBPF- copie;
 

 
3.1 Anexa la cererea de evaluare RBPF cu datele societatii si punctului de lucru
 

 
4 Decizia de numire în funcţie a farmacistului şef;
 

 
5 Certificat Unic de Inregistrare - copie
 

 
6 Incheierea judecatoreasca, actul constitutiv sau statutul societăţii- copie*
 

 
7 Informare privind dovada de detinere a spaţiului a societăţii care deţine farmacia*
Nota: Copie actului de detinere sau notificare a administratorului societatii care sa contina: forma de detinere, durata detinerii spatiului, eventual nr inregistrare ANAF al contractului

 

 
8 Certificat constatator punct de lucru si extins societate – copie
 

 
9 Schita spatiului, circuitul medicamentului si al personalului
 

 
10 Dovada asigurării de răspundere civilă în vigoare pentru societate, respectiv punctul de lucru*
 

 
11 Organigrama farmaciei
 

 
12 Regulamentul de organizare şi funcţionare al societatii, respectiv al punctului de lucru- original- exemplar distribuit controlat*
 

 
13 Lista de semnaturi luare la cunostinta ROF pentru personal – original*
 

 
CONTRACTE SPECIFICE ACTIVITĂȚII FARMACEUTICE
 

 
1 distrugere medicamente și a altor produse de sănătate neconforme.
 

 
2 distrugere psihotrope și stupefiante cu societăți autorizate în acest sens.
 

 
3 Dezinsectie, deratizare, dezinfecție.
 

 
4 metrologie: contract si verificări ale echipamentelor și aparatelor de monitorizare si înregistrare, balanțe
 

 
5 pentru programul informatic necesar pentru a transmite caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, programul fiind compatibil cu cel al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi avizat de aceasta
 

 
6 Service pentru programul informatic
 

 
CONTRACTE DE FURNIZARE SERVICII FARMACEUTICE
 

 
7 Contract CJAS, anexe , acte aditionale
 

 
8 Contract OPSNAJ, anexe, acte aditionale
 

 
9 Alte contracte ( unitati sanitare, scoli, societati, etc)
 

 
ALTE DOCUMENTE
 

 
10 Documente aferente caselor de marcat fiscal ( declaratia de fiscalizare, service/mentenanta)*
 

 
11 Contracte pentru utilităţi punct de lucru sau Lista cu furnizorii de servicii ai farmaciei;
 

 
12 Lista cu furnizorii agreeati de produse ai farmaciei
 

 
Neconformități (N), Oportunitati de imbunatatire(REC) observatii(OBS)
Tip Detalii/Descriere Corectia/ termen de remediere

 

 

 
Nr. crt. Dovezi Conformitate
Da Nu
 1. DOSAR PERSONAL

 

 
DOCUMENTAŢIA REFERITOARE LA PERSONAL
 

 
1 Lista personalului angajat , forma de angajare
 

 
2 Organigrama farmaciei;
 

 
3 Decizia de numire în funcţie a farmacistului şef- copie
 

 
4 Decizia de numire a inlocuitorului farmacistului sef , acceptul inlocuitorului
 

 
5 Lista persoanelor responsabile pentru activitatile din farmacie -opțional
 

 
6 Grafic de lucru –model
 

 
7 Regulamentul intern cu anexe – exemplar distribuit controlat
 

 
8 Lista de semnaturi luare la cunostinta ROI si anexe pentru personal – original
 

 
9 Evaluare profesionala a angajatilor – mod, criterii, model chestionare, obiective*
 

 
DOCUMENTAŢIA REFERITOARE LA INSTRUIREA PERSONALULUI
 

 
10 Plan privind instruirea profesională a personalului;
Procese verbale rezultate in urma instruirilor –daca este cazul

 

 
11 Plan de instruire RBPF si prelucrare proceduri a personalului;
Procese verbale rezultate in urma instruirilor si prelucrării procedurilor RBPF si proceduri interne.

 

 
DOSARELE PERSONALULUI
 

 
12 Copie a CI, Certificat de casatorie
 

 
13 Copie dovada de studii :
 

 
Diploma de licenta
 

 
Alte diplome –master, specializari, supracalificari, etc
 

 
Atestate, cursuri de formare
 

 
14 Documente privind dreptul de liberă practică, validate anual - copii
 

 
Farmacisti - Certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania,
 

 
Asistenti - Certificate de membru OAMMR
 

 
15 CIM sau dovada exercitării profesiei în formă liberala, acte aditionale la contract, anexe,
 

 
16 Fişa postului;
 

 
17 Documente referitoare la delegari, detasari* , Documente referitoare la concediile de odihna( cereri aprobate)*
 

 
18 Dosar medical(adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie al angajatului, care sa ateste ca este apt de munca, iar ulterior acceptarii ofertei de angajare, dar inainte de inceperea efectiva a activitatii, avizul medicului de medicina muncii ; control medical periodic, fisa de aptitudine eliberata de medicul specialist in medicina muncii)
 

 
19 Fisa de instruire individuala, privind securitatea si sanatatea in munca
 

 
20 Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta
 

 
21 Criterii de evaluare profesionala si obiectivele de performanta profesionala, inclusiv actualizarile*
 

 
22 Fise de evaluare profesionala a personalului*
 

 
23 Documente de evaluare a instruirii RBPF
 

 
24 Documente privind instruirea profesionala si de educatie farmaceutica continua
 

 
25 CV actualizat periodic ( anual)
 

 
Neconformități (N), Oportunitati de imbunatatire(REC) observatii(OBS)
Tip Detalii/Descriere Corectia/ termen de remediere

 

 

 
Tot în structura Dosarului standar se regăsesc procedurile și legislația specifică, obligatorie.
În momentul de față există modele ale procedurilor standard elaborate sub egida Colegiului Farmaciștilor din România, ediția I-a din 2011 „ Legislaţie şi modele de proceduri pentru aplicarea în farmacie a regulilor de bună practică farmaceutică” și „Manualul Calității RBPF – proiect” , elaborat de CFR-Mureș, editat în 2012.
Stabilind ca referențial ediția din 2011, putem întocmi lista de verificare de mai jos.


PROCEDURI / ÎNREGISTRĂRI Există ? Monitorizare Frecventa monitorizării
Da Nu Da Nu
 
PL- RBPF-01: Procedura de organizare a spaţiului şi dotare a farmaciei
 

 

 

 

 
PL- RBPF-02: Procedura de organizare a personalului farmaciei
 

 

 

 

 
PL- RBPF-03: Procedura privind igiena si curatenia in farmacie
 

 

 

 

 
Programare si grafice de evidență a curateniei –menajera
 

 

 

 
lunar
Grafice evidență a curateniei
 

 

 

 
zilnic
Lista produselor folosite ( aprobate de MS)
 

 

 

 

 
Procese verbale dezinsectie , dezinfectie si deratizare
 

 

 

 
trimestrial
PL- RBPF-04: Procedura de aprovizionare a farmaciei, altele decât psihotrope si stupefiante
 

 

 

 

 
Lista furnizorilor agreati
 

 

 

 

 
Fisa de defectura si comanda
 

 

 

 
zilnic
PL- RBPF-05: Procedura de recepţie a produselor în farmacie , altele decât psihotrope si stupefiante
 

 

 

 

 
Fisa de receptie si neconformitati
 

 

 

 
zilnic
NIR-uri
 

 

 

 
zilnic
PL- RBPF-06: Procedura de depozitare a medicamentelor şi a altor produse de sănătate, altele decât psihotrope si stupefiante
 

 

 

 

 
Lista produselor termolabile
 

 

 

 

 
Fisa de inregistrări temperature/umiditate
 

 

 

 
De 2 ori /zi
Lista aparaturii de inregistrare si monitorizare; etalonari
 

 

 

 
anual
PL- RBPF-07: Procedura privind activitatea de receptura a farmaciei
 

 

 

 

 
Lista aparaturii din dotare
 

 

 

 

 
Fise de etalonare a balantelor/cantarelor
 

 

 

 
anual
Fisa de receptie substante farmaceutice
 

 

 

 

 
Fisa de evidenta umpleri
 

 

 

 

 
Retete elaborari
 

 

 

 

 
Fise de elaborare ( pot fi arhivate si electronic, daca programul informatic permite)
 

 

 

 

 
Registru copiere retete – tipizat , separat de Dosar
 

 

 

 

 
PL- RBPF-08: Procedura de eliberare a medicamentelor şi a altor produse de îngrijire a sănătăţii din farmacie, altele decât psihotrope si stupefiante
 

 

 

 

 
PL- RBPF-09: Procedura de returnare şi retragere a produselor neconforme,
 

 

 

 

 
Procese verbale returnari la furnizori
 

 

 

 

 
Procese verbale scoatere din gestiune
 

 

 

 

 
PL- RBPF-10: Procedura de distrugere a produselor si deșeurilor periculoase, altele decât psihotrope si stupefiante
 

 

 

 

 
Formular de identificare pentru transport si eliminare finala
 

 

 

 

 
Procese verbale distrugere medicamente expirate/neconforme
 

 

 

 

 
PL- RBPF-11:Procedura de furnizare a altor servicii în farmacie
 

 

 

 

 
PL- RBPF-12:Procedura privind rezolvarea reclamaţiilor
 

 

 

 

 
Caiet de sugestii si reclamatii
 

 

 

 

 
Registru inregistrare si urmarire reclamatii
 

 

 

 

 
PL- RBPF-13:Procedura privind trasabilitatea
 

 

 

 

 


În farmacie trebuie să existe legislația specifică, pe orice fel de suport, cu condiția ca ea să poată fi consultată de personalul farmaciei oricând. Obligatorie trebuie să se regăsească:
 • Legea farmaciei nr. 266/2008, cu modificarile şi completările ulterioare
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  • Titlul XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România
  • Titlul XVII: Medicamentul
 • Ordinul MS nr. 75/2010, pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică
 • Ordinul MS nr. 962/2009, pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Decizie nr. 2 din 15/06/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului


Asemănător modelelor exemplificate se poate elabora liste de verificare pentru toate domeniile RBPF, dar și pentru alte activități din farmacia comunitară.


Verificarea îndeplinirii Regulilor de bună practică farmaceutică (RBPF) se face prin intermediul unor persoane atestate ca evaluatori de către Colegiul Farmaciştilor din România, iar rezultatul se consemnează în Grila de evaluare a farmaciilor pentru certificare RBPF şi în procesul-verbal de verificare a respectării RBPF. Punctajul mimim pentru acordarea Certificatului RBPF este de 22 de puncte.

1 Aspectele notate cu asterix (*) nu sunt în mod explicit cerute de OMS 75/2010, dar fac obiectul altor cerințe legislative
2 Aspectele notate cu asterix (*) nu sunt în mod explicit cerute de OMS 75/2010, dar fac obiectul altor cerințe legislative
Prof. dr. Gabriel Hancu
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș
Facultatea de Farmacie, Disciplina Chimie farmaceutică
punctul pe i

2024 a debutat în lumea farmaceutică cu histeria eliberării antibioticelor. Presa prost informată, ca de obicei, a amplificat problema, iar pacienții nu au înțeles nimic, poate nici unii dintre farmaciști sau medicii prescriptori. Ordinul Ministerului Sănătății, menit să reglementeze eliberarea antibioticelor în România, a stârnit dezbateri aprinse cu privire...

...
dr. farm. Marian Pană
orizonturi

Contribuția mea este minimală pentru acest articol. M-am gândit ca este bine să știm cu toții despre strategia națională de sănătate pentru perioada 2023 – 2030, aprobată prin HG (hotărâre guvern) nr. 1.004 din 20 octombrie 2023 (actul legislativ este postat pe site, la sectiunea Legislație/Hotărâri de Guvern).

...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom