Gestionarea deșeurilor în farmacia comunitară

Data: 21/03/2017
farmacie

Având în vedere situaţia actuală în ceea ce priveşte sistemul de gestionare a deşeurilor din România și faptul că deşeurile reprezintă unul dintre domeniile-ţintă care trebuie reglementate, ca și consecinţă țara noastră se aliniază la reglementările și directivele europene prin adoptarea unei legislații ce stabilește măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora1.


Farm. Rodica Aluaș

Depositphotos_131274318_original.png Deșeurile sunt acele substanțe sau obiecte pe care deținătorul le înlătură sau are intenția sau obligația de a le înlătura, dintre care unele pot fi refolosibile. În general, deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al unui produs (intervalul de timp între data de fabricație a produsului și data când acesta devine deșeu).

Gestionarea deşeurilor, cunoscută şi ca managementul deşeurilor, se referă la colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activităţi umane, şi la reducerea efectului lor asupra sănătăţii oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat. De altfel, managementul deșeurilor este o componentă importantă din politica de protejare a mediului, protecția mediului putând fi definită ca „o activitate umană conștientă, științific fundamentată, îndreptată spre realizarea unui scop concret, constând în prevenirea poluării, menținerea și îmbunătățirea condițiilor de viață pe Pământ”2.

Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare a deşeurilor revine generatorilor acestora, conform principiului „poluatorul plăteşte” sau după caz, producătorilor, în conformitate cu principiul „responsabilitatea producătorului”, iar OUG nr.68/2016 introduce conceptul „Plătești cât arunci”, acesta fiind definit ca un instrument economic important, având ca scop final reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate/selective a deșeurilor.

În contextul legislației actuale în domeniul gestionării deșeurilor, farmacia comunitară va trebui să se alinieze reglementărilor aplicabile atât societăților comerciale, cât și activităților medicale, așa cum sunt ele definite de lege3, cu excepția deșeurilor de medicamente, pentru care OMS 1226/2012, art.6(2) prevede că: „Gestionarea deşeurilor de medicamente prevăzute la alin.(1) va fi reglementată prin ordin al ministrului sănătății, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare”.
Pentru o bună gestionare a deșeurilor din farmaciile comunitare, este necesar a se cunoaște tipurile de deșeuri ce pot să apară în activitățile4 ce sunt necesare asigurării asistenței farmaceutice a populației, așa cum sunt ele reglementate legal.

Astfel, putem clasifica deșeurile din farmacii în funcție de pericolul pe care îl reprezintă pentru sănătatea umană şi pentru mediu, în: 1. Deșeuri nepericuloase – nu pun în pericol sănătatea umană și mediul
 • a. Deșeuri menajere - deşeuri provenite din activităţi casnice sau asimilabile cu acestea şi care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localităţi5;
 • b. Deșeuri asimilabile celor menajere - deşeuri provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;6. În această categorie regăsim:
  • b.i. ambalajele materialelor sterile,
  • b.ii. hârtia,
  • b.iii. resturile alimentare ,
  • b.iv. sacii şi alte ambalaje din material plastic,
  • b.v. recipientele din sticlă care nu au venit în contact cu sângele sau cu alte lichide biologice etc.;
2. Deșeuri periculoase - orice deșeuri care constituie un risc real pentru sănătatea umană şi pentru mediu și care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la legea 211/2011.
 • a. deșeurile chimice și farmaceutice - sunt substanțe chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile; medicamentele expirate și reziduurile de substanțe chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene; aceste deșeuri sunt incluse în categoria deșeurilor periculoase atunci cand prezintă una sau mai multe din proprietățile prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare;

 • b. deșeurile infecțioase - sunt deșeurile care prezintă proprietăți periculoase, astfel cum acestea sunt definite în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, la punctul „H 9 - «Infecțioase»: substanțe și preparate cu conținut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii“;

 • c. deșeurile înțepătoare-tăietoare sunt obiecte ascuțite care pot produce leziuni mecanice prin înțepare sau taiere; aceste deșeuri sunt considerate deșeuri infecțioase/periculoase, dacă au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanțe periculoase;
Toate deșeurile produse în farmaciile comunitare sunt colectate în vederea predării lor către societăți care efectueaza operațiile de valorificare sau eliminare a acestor deșeuri, fie serviciile de salubritate ale localităților pentru deșeurile menajere și cele asimilate lor, fie societăți special autorizate pentru eliminarea finală a deșeurilor periculoase, fiind obligație legală să existe un contract cu un colector autorizat pentru fiecare dintre categoriile de deșeuri generate.

În contextul actual, eliminarea finală reprezintă totalitatea metodelor şi tratamentelor fizice, chimice şi biologice aplicate deşeurilor periculoase rezultate din activităţile medicale și/sau farmaceutice, care vizează eliminarea pericolelor şi riscurilor potenţiale asupra mediului şi asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi reducerea volumului de deşeuri.

Dar, până la predarea în vederea eliminării, în farmacie ne confruntăm cu următoarele operații: colectarea și separarea pe categorii de deșeuri , ambalarea, depozitarea temporară, predarea și transportul acestora.

Colectarea reprezintă prima etapa în gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile farmaciilor, iar colectarea selectivă sau separată a deșeurilor rezultate, în funcție de tipul și natura deșeului, are scopul de a facilita tratarea/eliminarea specifică fiecărui deșeu 7.

Există obligația legală să nu se amestece diferite tipuri de deșeuri periculoase între ele și nici deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase, ori ambalaje. În situația în care nu se realizează separarea deșeurilor, întreaga cantitate de deșeuri în care au fost amestecate deșeuri periculoase se tratează ca deșeuri periculoase, ceea ce poate genera costuri crescute pentru eliminarea finală a acestora.

Colectarea deșeurilor se va face în recipiente de unică folosință care vor fi eliminate odată cu conținutul lor. Codurile de culori folosite sunt:
a) galben - pentru deșeurile periculoase,
b) negru - pentru deșeurile nepericuloase, sau transparenți

În cazul deșeurilor periculoase, în funcție de caracteristicile lor fizico-chimice, recipientele vor fi saci de polietilenă, galbeni, asigurați sau nu într-un ambalaj secundar din carton sau plastic rigid, fiind marcate cu pictograme. Pentru deșeurile infecțioase se folosește pictograma „Pericol biologic“, iar pentru deșeurile periculoase clasificate prin codurile 18 01 06* - chimicale constând din sau continând substanțe periculoase se folosesc pictogramele aferente proprietăților periculoase ale acestora, respectiv: „Inflamabil“, „Coroziv“, „Toxic“ etc.

Preluate concret, din activitățile farmaciilor comunitare pot rezulta următoarele categorii de deșeuri :
Deșeuri nepericuloase.Sunt deşeurile asimilabile celor menajere. Aceste deşeuri se colectează şi se îndepărtează la fel ca deşeurile menajere. Se ambalează în saci negri, sau în lipsa acestora în saci transparenți.

Se va acorda atenție colectării selective, conform legii 211/2011, cu modificările ulterioare și gestionării ambalajelor conform legii 249/2015.
Deșeuri periculoase 8:
1. Deșeuri înțepătoare-taietoare.(18 01 01) Pot fi ace, seringi cu ac, lame de bisturiu, pipete, sticlărie de laborator ori altă sticlărie (sparta sau nu), de unică folosință, neîntrebuințată sau cu termen de expirare depășit (ex: siropuri, colire, picături cu ambalaj de sticlă) care nu a intrat in contact cu material potențial infecțios și Deșeuri înțepătoare-taietoare infecțioase(18 01 03*). Pot fi ace sau lancete folosite în testarea unor parametri biologici sau administrarea de vaccinuri, seringi preumplute cu ac nedetașabil, alte deșeuri înțepătoare-taietoare care au intrat în contact cu material potențial infecțios.

Atât deșeurile întepătoare-tăietoare identificate prin codul 18 01 01, cât și prin codul 18 01 03* pot fi colectate în același recipient din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, de culoare galbenă, securizat astfel încât să permită introducerea deșeurilor și să împiedice scoaterea acestora după umplere a recipientului, fiind prevăzut în acest scop cu un sistem de închidere definitivă. În acest caz recipientele vor fi marcate cu pictograma „Pericol biologic“.
2. Deseurile infectioase (18 01 03*), respectiv deșeurile care conțin sau au venit in contact cu sange( ex: bandelete teste glicemie) ori cu alte fluide biologice, precum și cu virusuri, bacterii, paraziți și/sau toxinele microorganismelor, recipiente care au conținut sânge sau alte fluide biologice ( ex: batiste de unică folosință folosite de pacienți în farmacie), mănuși, comprese, pansamente și alte materiale contaminate.

Se colectează în cutii din carton prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă sau saci din polietilenă galbeni ori marcați cu galben. Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă, cât și sacii sunt marcati și etichetați în limba română și marcați cu pictograma „Pericol biologic“.

Stocarea temporară a deșeurilor infecțioase în incintele farmaciilor nu poate să depășească un interval de 48 de ore, cu excepția situației în care deșeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4°C, situație în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem automat de monitorizare și înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic.
Durata pentru transportul si eliminarea finala a deșeurilor infecțioase nu trebuie să depășească 24 de ore.

Depositphotos_87649154_original.jpg 3. Deșeuri chimice (18 01 06*) Sunt deşeurile care includ reactivii şi substanţele folosite în laboratoare și/sau în receptură.
Se colectează în recipiente speciale, galbene, cu marcaj adecvat pericolului ("Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc.). Ele se îndepărtează conform prevederilor legale privind deşeurile chimice periculoase. Deșeurile chimice sunt colectate și ambalate în recipiente cu o capacitate care să nu depășească 5 l pentru substanțe lichide și 5 kg pentru substanțe solide. Aceste recipiente pot fi introduse într-un ambalaj exterior care, după umplere, nu trebuie să depășească greutatea de 30 de kg. Se elimină prin incinerare (dupa ce, în prealabil, a fost testată reactivitatea termică a acestor deșeuri), tratare chimică sau sunt returnate la furnizor, cu acordul expres al acestuia.

4. Deșeurile de medicamente , respectiv 18 01 08* - medicamente citotoxice și citostatice și 18 01 09 - medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 , includ medicamentele expirate, deteriorate ori neconforme.
La momentul redactării acestui articol, categoriile de deșeuri de medicamente și gestionarea deșeurilor de medicamente urmează a fi reglementată prin ordin al ministrului sănătății, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare9.
Deșeurile periculoase trebuie să fie ambalate și etichetate cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare, a Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în Romania și să fie marcate și etichetate potrivit prevederilor ADR10.

Este interzisă utilizarea altor tipuri de ambalaje care nu prezintă documente de certificare și testare, care nu corespund standardelor în vigoare și nu sunt confecționate din materiale care permit incinerarea cu riscuri minime pentru mediu și sănătate.
Spatiul de stocare /depozitare temporară a deșeurilor periculoase trebuie sa fie dimensionat în așa fel încât să permită stocarea/depozitarea temporară a cantitătii de deșeuri periculoase acumulate în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale acestora. Din punct de vedere a amplasării acestui spațiu, el trebuie să fie distinct de restul încăperilor farmaciei și asigurat prin sisteme de închidere.

În cazul deșeurilor de medicamente – conform OMS 344/2010 – depozitul farmaciei trebuie să dispună de o zona special dedicată păstrării medicamentelor expirate sau a celor colectate în vederea distrugerii;

Deșeurile farmaceutice periculoase și nepericuloase se predau, pe baza de contract, unor operatori economici autorizați conform legislației specifice în vigoare. Ambalajele destinate colectării, stocării/depozitării temporare și transportului se pot pune la dispoziția farmaciilor de către operatorii economici autorizați pentru desfașurarea acestei activitati, în baza unui contract.

Transportul deșeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se realizează cu mijloace de transport autorizate și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în special pentru protejarea personalului și a populației. Transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul României este reglementat prin hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Câteva aspecte importante în gestionarea deșeurilor, ce nu trebuiesc scăpate din vedere, sunt aduse de Legea 211/2011, republicată și cu modificările ulterioare, care prevede obligativitatea:
1. de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de această lege sau să delege această obligație unei terțe persoane. Această persoană trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

2. asigurării unui grad înalt de valorificare a deșeurilor, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri fiind obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice.

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează, după caz, de comisari și persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, precum și din cadrul autorităților administrației publice locale, conform atribuțiilor stabilite prin lege.

În farmaciile comunitare se va ține cont și de cazurile particulare întâlnite, și anume:

- gestionarea deșeurilor de medicamente psihotrope și stupefiante

- gestionarea deșeurilor de medicamente returnate de către pacienți, expirate sau/și rămase în urma unui tratament, altele decât stupefiante și psihotrope

- posibila returnare a medicamentelor expirate de către unitățile medicale, în baza OMS 1226/2012, art.25

Aceste cazuri particulare vor fi tratate pe larg în articolul din numărul viitor.
1 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
2 Managementul deşeurilor / Pascu Radu Vasile. – Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009- ISBN 978-973-739-717-1
3 ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitățile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deşeurile rezultate din activitățile medicale
4 Legea farmaciei nr. 266/2008, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2015
5 Definitie din Legea nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor-abrogată
6 Idem 5
7 Vorbim de colectare selectivă în cazul separării deșeurilor menajere în funcție de caracteristicile fizico-chimice ale acestora ( sticlă, metal, hârtie, plastic) și de colectare separată a deșeurilor periculoase, funcție de tipul de eliminare finală a acestora și de încadrarea în grupa de pericol.
8 Clasificare conform Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008
9 ORDIN al MS Nr. 1226 din 3 decembrie 2012,art.6(2)
10 Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR)
Farmacist rezident Dotterer-Kiszely Ágnes-Anikó
stiinte farmaceutice

Rezumat

Demodicoza umană este o dermatoză parazitară transmisibilă cauzată de acarienii Demodex, prezenți în foliculii piloși și glandele sebacee umane. Conform studiilor actuale, substanțele conținute de unele uleiuri esențiale cum ar fi uleiul esențial de arbore de ceai, mentă, camfor, salvie s-au dovedit eficiente în tratamentul demodicozei umane. Cercetări ulterioare ar trebui să se concentreze asupra eficacității, toxicității, formulării substanțelor naturale pentru a îmbunătăți potența acaricidă a acestora în demodicoza umană.

...
dr. farm. Pentru Crăciun
cogito

După o primăvară electorală – în care am avut și zile frumoase și liniștite, dar și câteva furtuni – organizația noastră profesională, această îmbinare între vechi și nou, își continuă parcursul cu începutul unui nou mandat. Fundalul pe care se derulează acest început nu e chiar unul liniștitor. Pe plan internațional...

...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom